Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki POLROS S.A. z siedzibą w Rzgowie („Spółka”), jako likwidator ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Rzgowie, przy ul. Tuszyńskiej 72/74, 95-030 Rzgów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu złożenia akcji pod numerem telefonu: 42 214 14 00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić do dnia 11 sierpnia 2021 roku.